Kategori: Juridik

  • Nödvärnsrätt och Nödvärnsexcess

    En kort sammanfattning av två viktiga begrepp Nödvärn En nödsituation där det är tillåtet att använda sig av metoder som i andra lägen är förbjudna, som att använda visst våld för att försvara sig själv eller någon annan, eller hålla fast en tjuv till dess att polisen kommer. Nödvärnsexcess En nödsituation där en person visserligen…

  • Envarsgripande

    Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som har begått brott. Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder: ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han…

  • Nödvärnsrätt

    Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.[1] I dagligt tal används den något oprecisa tolkningen att ”inte använda mer våld än nöden kräver”.…